Studijos ir praktika

Studijos

Universitete rengiami bakalaurai, magistrai, daktarai, teikiama profesinė mokytojo kvalifikacija. Studentams siūlomos 62 pirmosios studijų pakopos (bakalauro), 69 antrosios pakopos studijų (magistrantūros) programos, 17 mokslo krypčių doktorantūra ir 2 laipsnio neteikiančios studijų programos.

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Doktorantūra

Universitete organizuojamos papildomosios studijos, skirtos asmenims, ketinantiems stoti į magistrantūrą ir baigusiems tos pačios, į kurią stojama, studijų krypties kolegines studijas arba universitetines kitos studijų krypties studijas.

Papildomos studijos

 

Taip pat siūlomos lanksčios socialinių, humanitarinių, technologinių, fizinių mokslų sričių neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos skirtos asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimas ir įgyti papildomų kompetencijų.

Neformaliojo švietimo programos

 

Pagrindinės studijų sritys

 

Studijų forma, individualūs studijų planai bei KTU Akademinės pažangos centras

Studijuoti galima nuolatine ir ištęstine formomis. Studentams suteikiama teisė patiems sudaryti individualius studijų planus, kurie geriausiai atitiktų jų norus, galimybes ir ateities planus.

Universitete siūlomos išskirtinės studijų galimybės tiek gabiems jaunuoliams, tiek patiriantiems mokymosi sunkumų. Šiais studentais rūpinasi, paramą ir konsultacijas jiems teikia pirmasis Lietuvoje KTU Akademinės pažangos centras.

KTU akademinės pažangos centras

 

ERASMUS PROGRAMA

Nuo antro studijų kurso studentai turi galimybę vienam arba dviem semestrams pagal ERASMUS programą išvykti dalinėms studijoms į pasirinktą Europos universitetą bei atlikti praktiką pasirinktoje Europos Sąjungos šalies įmonėje.

ERASMUS programa

 

KTU diplomas

2009 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) KTU suteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę. Diplomai su specialiu priedėliu pripažįstami visoje Europoje, todėl absolventams palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje.

KTU absolventai nesunkiai randa darbo pagal pasirinktą studijų kryptį, nemažai jų galima išvysti aukščiausiuose šalies valdžios postuose.

 

Praktika pagal ERASMUS programą

ERASMUS praktika – tai laikotarpis, praleistas ERASMUS programoje dalyvaujančių šalių* įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktika suteikia studentams galimybę:

Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai (arba 12 savaičių) ir ne ilgesnė kaip vieneri metai. Apimtis – 12 nacionalinių kreditų, 18 ECTS kreditų (40 val. per savaitę). Praktikos laikotarpiu gali būti organizuojami parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba profesine kalba.

* ERASMUS programoje dalyvauja visos 28 ES šalys, taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šveicarija.

 

Reikalavimai kandidatams

2012-2013 mokslo metams nustatyti ERASMUS praktikos stipendijų dydžiai

Šalių grupės

Stipendijos dydis

Šalys

I

700 eurų/ mėn.

Danija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija

II

600 eurų/ mėn.

Airija, Austrija, Italija, Nyderlandų Karalystė, Prancūzija, Suomija, Švedija

III

500 eurų/ mėn.

Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kroatija, Liuksemburgas, Slovėnija, Vokietija, Čekija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovakija, Turkija, Vengrija

IV

400 eurų/ mėn.

Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija

ERASMUS stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t.y. kelionės ir draudimo išlaidoms, o prireikus – užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo išlaidoms priimančioje šalyje kompensuoti. Stipendijos neskiriamos visoms praktikos užsienyje išlaidoms kompensuoti. Paskirta stipendija studentui pervedama tik Universitetui gavus lėšas iš Švietimo mainų paramos fondo.

 

Kur galima atlikti ERASMUS praktiką?

ERASMUS praktiką galima atlikti bet kokioje organizacijoje, vykdančioje ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuje, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis reikalavimas, be verslo įmonių, taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo, partnerinėms įmonėms ir asociacijoms, reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Lemiamas veiksnys yra vykdoma ekonominė veikla, o ne teisinis statusas.

Praktikos negalima atlikti ES institucijose (įskaitant ir europines agentūras), organizacijose arba organizacijos padaliniuose, administruojančiuose ES programas, studento šalies nacionalinėje diplomatinėje atstovybėje (ambasadoje, konsulate), kuri įsikūrusi priimančioje užsienio šalyje.

Praktikos siūlymai >>

 

Paraiškų teikimas stipendijos konkursui

Atrankos rengiamos tris kartus per metus: rugsėjo, gruodžio ir birželio mėnesiais.

KTU Tarptautinių ryšių departamentas skelbia kvietimą teikti paraiškas likus dviem mėnesiams iki dokumentų teikimo termino. Iki nustatyto termino (rugsėjo 1 d./ gruodžio 1 d./ birželio 1 d.) į Tarptautinių ryšių skyrių reikia pristatyti:

 

 

Paraiškų atranka:

Visi kandidatai, laiku pateikę reikalingus dokumentus, kviečiami dalyvauti atrankoje. Pagrindiniai atrankos kriterijai:

Atranką vykdo studijų prorektoriaus skiriama Atrankos komisija.

Po atrankos

 

Grįžus iš praktikos

Iš praktikos grįžę studentai per 30 dienų turi pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių skyrių šiuos dokumentus:

Praktikos

Studijų laikotarpiu studentai atlieka studijų programose numatytas mokomąją, profesinę praktikas ir turi galimybę atlikti studijų programoje nenumatytas kaip privalomas mokslinę ir papildomą praktikas.

Praktika yra studijų modulis, įeinantis į vieną semestrą studijuojamų modulių skaičių.

Profesinė praktika Universitete yra privaloma visų pirmosios pakopos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Profesinė praktika gali būti atliekama ne anksčiau kaip baigus pusę studijų programos. Paprastai profesinė praktika atliekama kitose institucijose, jai skiriant visą dieną.

Studijų programoje gali būti numatyta ir mokomųjų praktikų, jos gali būti atliekamos ir Universitete.

Praktikos vieta, nepriklausomai nuo praktikos rūšies, gali būti Lietuvos ar užsienio valstybės įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką pagal Universitete nustatytą programą ir tvarką.

Mokomosios ir profesinės praktikos pobūdį, trukmę ir įvertinimą kreditais nustato studijų programa.

Mokslinė ir papildoma praktika organizuojamos studentams laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.

Kiekvienam studentui sudaroma individuali praktikos programa. Už studento praktiką kaip studijų proceso dalį, jo praktikos programos parengimą, atsiskaitymo už atliktą praktiką tvarką yra atsakingas studijų programas vykdantis Universiteto padalinys ir jo paskirtas Universiteto praktikos vadovas (dėstytojas, mokslo darbuotojas).

Įmonės praktikos vadovas – įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje organizuojama studento praktika, paskirtas asmuo, konsultuojantis studentą praktikos klausimais, yra tiesiogiai atsakingas už praktikos programos turinio įgyvendinimą ir sklandų jos organizavimą praktikos vietoje.

Praktikanto statusą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje praktikos metu nustato trišalė sutartis tarp studento, aukštosios mokyklos ir praktiką organizuojančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Sutartyje nustatoma praktikos trukmė, atlikimo laikas, šalių teisės, įsipareigojimai, atsakomybė, praktikos vadovų – Universiteto ir įmonės – teisės ir pareigos.

 

Darbo ir praktikos pasiūlymai

© 1999-2014, InfoSA.
Kauno technologijos universiteto
Informatikos fakulteto studentų atstovybė
Studentų g. 69-121, Kaunas
Tel. 8 37 300 965 , info@infosa.lt