KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 

INFORMATIKOS FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS InfoSA  

NUOSTATAI


1. Bendroji dalis
1.1. Šiuose nuostatuose naudojami sutrumpinimai: Kauno technologijos universitetas - KTU; KTU Informatikos fakultetas - fakultetas; KTU Studentų atstovybė - KTU SA;  Informatikos fakulteto studentų atstovybė - InfoSA; KTU studentų konferencija - KTU SA konferencija; KTU SA parlamentas - parlamentas; KTU SA prezidentas - prezidentas; Informatikos fakulteto studentų konferencija - konferencija; InfoSA pirmininkas - pirmininkas; InfoSA administracija - administracija; InfoSA garbės taryba - garbės taryba. 
1.2. InfoSA - struktūrinis KTU SA padalinys fakultete. 
1.3. InfoSA - fakulteto studentų atstovybė (KTU Statuto 78 straipsnio 3 dalis, KTU SA įstatų 5 straipsnio 1 dalis). InfoSA veiklos teisiniai pagrindai yra Lietuvos Respublikos įstatymai, Kauno technologijos universiteto statutas, Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės įstatai ir šie nuostatai.


2. InfoSA tikslai, uždaviniai ir veikla
2.1. InfoSA tikslai: 
2.1.1. atstovauti fakulteto studentus, ginti fakulteto studentų teises bei interesus; 
2.1.2. rūpintis fakulteto studentų socialine, akademine ir kultūrine gerove; 
2.2. InfoSA uždaviniai: 
2.2.1. remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų universitetų analogiškų studijų studentais bei studentiškomis organizacijomis, siekiant aukščiau išvardintų tikslų; 
2.2.2. skelbti aukščiau išvardytus tikslus fakultete ir už jo ribų, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, universiteto ir kitų institucijų grupėmis. 
2.2.3. įgyvendinti KTU SA valdymo ir kontrolės organų sprendimus fakultete. 
2.3. InfoSA veikla, vykdoma tiesiogiai ir bendradarbiaujant su kitomis studentiškomis organizacijomis, apima: 
2.3.1. nacionalinius ir vietinio lygio studentų susitikimus ir akcijas; 
2.3.2. darbą, siekiant aktyviausio studentų dalyvavimo akcijose, kurios lemia efektyvią ir vieningą fakulteto studentų veiklą; 
2.3.3. paramos ir šalpos fakulteto studentams bei jų organizacijoms organizavimą; 
2.3.4. ryšių su universitetinėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis plėtojimą siekiant bendrų interesų; 
2.3.5. studentų mokslinės, kultūrinės ir sportinės veiklos skatinimą bei plėtojimą; 
2.3.6. specializuotų grupių steigimas, siekiant suaktyvinti atskiras fakulteto studentų gyvenimo sritis. 
2.4. Nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti InfoSA turi teisę: 
2.4.1. išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais; 
2.4.2. kaip studentų atstovus skirti InfoSA narius į fakulteto savivaldos institucijas bei juos atšaukti; 
2.4.3. teikti pasiūlymus KTU SA valdymo organams jų veiklos klausimais; 
2.4.4. gauti informaciją ir paaiškinimus iš fakulteto ir jo padalinių vadovų bei darbuotojų visais akademiniais ir studentų buities klausimais. 
2.5. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka InfoSA gali užsiimti ir kitokia šiuose nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia KTU SA įstatai ir įstatymai.


3. InfoSA nariai
3.1. InfoSA nariais gali būti fakulteto studentai. 
3.2. InfoSA narius renka konferencija. 
3.3. Asmens išrinkimas į fakulteto valdymo organus, KTU SA parlamentą bei KTU SA konferenciją automatiškai reiškia jo išrinkima InfoSA nariu. 
3.4. Narių teisės: 
3.4.1. būti išrinktiems į InfoSA organus; 
3.4.2. teikti pasiūlymus ir užklausimus InfoSA organams dėl InfoSA veiklos ir gauti motyvuotus atsakymus; 
3.4.3. išstoti iš InfoSA šių nuostatų 3.7 punkte nustatyta tvarka; 
3.4.4. įgyvendinti kitas teises, kurios neprieštarauja šiems nuostatams. 
3.5. Narių pareigos: 
3.5.1. siekti įgyvendinti InfoSA tikslus ir uždavinius; 
3.5.2. sąžiningai vykdyti užduotis, kurios jiems tenka kaip InfoSA organų nariams; 
3.5.3. atstovauti fakulteto studentus, ginti jų teises bei teisėtus interesus; 
3.5.4. vykdyti KTU SA valdymo ir kontrolės organų nutarimus fakultete; 
3.5.5. laikytis šių nuostatų; 
3.5.6. laikytis KTU studentų moralės ir etikos kodekso bei visuotinai priimtinos moralės normų. 
3.6. Asmens narystė InfoSA bei jo delegavimas į kitus organus pasibaigia be kokio nors papildomo sprendimo ar patvirtinimo nuo tos dienos, 
3.5.1 kai jis nustojo būti fakulteto studentu, išskyrus tuos atvejus, kai studentas laikinai netenka šio statuso stodamas į aukštesnės pakopos studijas; 
3.5.2 kai pasibaigus vienerių metų terminui po asmens priėmimo į narius įvykusi konferencija nepratęsia to asmens narystės. 
3.7. Narys gali būti pašalintas iš InfoSA 2/3 visų parlamento narių balsų dauguma už vengimą vykdyti šiuose nuostatuose ir KTU SA įstatuose numatytas pareigas. 
3.8. Asmens narystė InfoSA gali pasibaigti paties nario raštišku pareiškimu. Šiuo atveju narystės pasibaigimo diena laikoma raštiško pareiškimo įteikimo prezidentui diena.


4. InfoSA organai
4.1 InfoSA organai yra: Konferencija; Susirinkimas; Pirmininkas; Administracija; Garbės narių susirinkimas.
Konferencija
4.2 Konferencija yra aukščiausias InfoSA valdymo organas. 
4.3 Konferenciją sudaro delegatai. Į konferenciją deleguojama po vieną studentą – atstovą iš kiekvienos akademinės grupės. InfoSA pirmininkas ex officioyra fakultetinės konferencijos delegatas. 
4.4 Konferencija: 
4.4.1 priima, keičia ir papildo InfoSA nuostatus; 
4.4.2 renka InfoSA narius; 
4.4.3 renka pirmininką, deleguoja fakulteto studentų atstovus į fakulteto Tarybą, KTU SA konferenciją, sprendžia šių asmenų atstatydinimo klausimus; 
4.4.4 svarsto ir vertina metinę pirmininko ataskaitą. 
4.5 Sprendimai atstatydinti pirmininką, InfoSA narius ar delegatus į fakulteto Tarybos narius, parlamentą ar KTU SA konferenciją turi būti pagrįsti ir motyvuoti. 
4.6 Konferenciją šaukia pirmininkas nutarus susirinkimui arba nutarus parlamentui šaukia KTU SA prezidentas. 
4.7 Eilinė konferencija šaukiama kiekvienais kalendoriniais metais. 
4.8 Eilinės konferencijos data skelbiama ne vėliau kaip prieš mėnesį iki konferencijos. 
4.9 Neeilinė konferencija šaukiama susirinkimo, jeigu to reikalauja 2/3 susirinkimo posėdyje dalyvaujančių InfoSA narių, arba InfoSA pirmininko. 
4.10 Neeilinės konferencijos data skelbiama ne vėliau kaip prieš dvi savaitės iki konferencijos. 
4.11 Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė visų delegatų. 
4.12 Visi konferencijos sprendimai priimami absoliučia konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma (50% + 1 balsas). 
4.13 Konferencijos yra atviros.

Pirmininkas
4.20 Pirmininkas yra InfoSA vadovas, atsakingas už InfoSA veiklą. Pirmininkas ex officio yra fakulteto tarybos, parlamento narys, konferencijos ir KTU SA konferencijos delegatas. 
4.21 Pirmininką vienerių metų kadencijai renka konferencija. Tas pats asmuo negali būti pirmininku daugiau kaip dvi kadencijas. 
4.22 Pirmininkas: 
4.22.1 vadovauja InfoSA, atstovauja fakulteto studentus fakulteto taryboje, parlamente, kitose KTU institucijose (jei yra deleguotas) bei už KTU ribų; 
4.22.2 InfoSA vardu sudaro sandorius; 
4.22.3 iš InfoSA narių teikia susirinkimui tvirtinti pirmininko pavaduotoją, administracijos narius bei jų veiklos sritis; 
4.22.4 šaukia susirinkimus ir jiems pirmininkauja arba paskiria pirmininkaujantį; 
4.22.5 organizuoja konferencijos ir susirinkimų nutarimų įgyvendinimą; 
4.23 Jei pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali eiti savo pareigų, jį laikinai pavaduoja pirmininko pavaduotojas. 
4.24 Pirmininku gali būti renkamas kiekvienas fakulteto nuolatinių studijų studentas. 
4.25 Pirmininko atstatydinimą gali inicijuoti 1/3 visų fakultetinės konferencijos delegatų. 
4.26 Už savo darbą pirmininkas atsiskaito konferencijai, KTU SA prezidentui ir parlamentui.

Administracija

4.27 Administracija yra InfoSA vykdomasis organas. Administraciją sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir administracijos nariai. 
4.28 Administracijos nariai už savo veiklą atsiskaito susirinkimui. 
4.29 Administracijos narius pirmininko teikimu tvirtina bei atstatydina susirinkimas.

Garbės narių susirinkimas
4.30 InfoSA garbės nariai - fakulteto studentams nusipelnę asmenys. 
4.31 Garbės narius pirmininko teikimu tvirtina susirinkimas. 
4.32 Visi InfoSA garbės nariai sudaro garbės narių susirinkimą. 
4.33 Garbės narių susirinkimas yra InfoSA globos organas. 
4.34 Garbės narių susirinkimas analizuoja InfoSA veiklą, teikia pasiūlymus, padeda.


5. Nuostatų pakeitimas ir papildymas
5.1 Šiuos nuostatus keičia ir papildo konferencija absoliučia konferencijoje dalyvaujančių  delegatų balsų dauguma.
6. InfoSA veiklos pabaiga
6.1 InfoSA veikla automatiškai pasibaigia likvidavus fakultetą, arba KTU SA nutraukus savo veiklą.

© 1999-2014, InfoSA.
Kauno technologijos universiteto
Informatikos fakulteto studentų atstovybė
Studentų g. 69-121, Kaunas
Tel. 8 37 300 965 , info@infosa.lt